Logo Powiatu Bytowskiego
Powróć do: Pozostałe informacje

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Sylwia Olik

 przyjmuje
w poniedziałki i środy w godzinach 7:30 - 15:30,
w budynku Starostwa Powiatowego w Bytowie,
ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2 pok. 306 (II piętro), tel. (59) 822 80 00

e-mail: prk@powiatbytowski.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i udziela wyłącznie mieszkańcom powiatu bytowskiego bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach związanych z ochroną konsumentów, 
w szczególności:

 • udziela porad prawnych;
 • występuje do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
 • pomaga konsumentom przygotować pisma reklamacyjne, procesowe (pozew przeciwko przedsiębiorcy);
 • prowadzi edukację konsumencką;
 • współdziała z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcją Handlową, organizacjami konsumenckimi i innymi instytucjami;
 • wykonuje inne zadania określone w przepisach.

Rzecznik Konsumentów posiada kompetencje do udzielania pomocy wyłącznie z zakresu konsumenckiego (sprawy konsumenckie to relacje między konsumentem, a przedsiębiorcą).

Rzecznik Konsumentów nie posiada uprawnień rzeczoznawcy, wobec tego nie wydaje specjalistycznych opinii, nakazów, jak i nie posiada uprawnień do nakładania kar na przedsiębiorców oraz nie orzeka w sprawach.

Rzecznik nie dysponuje też środkami, za pomocą których mógłby wymusić na przedsiębiorcy spełnienie roszczeń konsumenta. Rzecznik nie ma również kompetencji do przeprowadzenia postępowania dowodowego (brak uprawnień kontrolnych oraz brak możliwości powołania rzeczoznawcy).

Jeśli przedsiębiorca odrzuci argumenty przedstawione przez rzecznika, konsumentowi – 
dla dalszego dochodzenia roszczeń – pozostaje droga sądowa.

 

Sposoby i zasady udzielania porad przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów:

 • osobiście

W biurze rzecznika w dniach wyznaczonego dyżuru: poniedziałek i środa w godz. od 7:30 
do 15:30 (pok. 306)

 • telefonicznie

Porady udzielane są w dniach pełnienia dyżuru: poniedziałek i środa pod numerem telefonu 59 822 80 00 wew. 306

 • pocztą elektroniczną

Krótkie zapytania (bez wszczęcia interwencji i  prowadzenia mediacji) mogę być kierowane pocztą elektroniczną na adres e-mail: prk@powiatbytowski.pl. Zapytania wysłane tą drogą powinny zawierać:

 1. imię i nazwisko konsumenta,
 2. adres zamieszkania,
 3. telefon kontaktowy
 4. opis stanu faktycznego oraz kopie dokumentów, na które konsument powołuje się w sprawie.

Zgłoszenia e-mailowe nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania pozostawione będą bez rozpatrzenia.

 • pisemnie

Wnioski o wszczęcie interwencji lub prowadzenie mediacji należy składać na piśmie (przykładowy wniosek do pobrania w załączniku poniżej). Wnioski można przesłać tradycyjną pocztą na adres Powiatowego Rzecznika Konsumentów (Starostwo Powiatowe w Bytowie, 
ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2, 77-100 Bytów) lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów rozpatruje wnioski według kolejności wpływu. Okres oczekiwania na odpowiedź, bądź podjęcie przez rzecznika działań, zależy także od charakteru (w tym stopnia skomplikowania ) sprawy oraz ilości zgłoszonych spraw.