Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 24 kwietnia 2024
Imieniny: Aleks, Grzegorz, Aleksander
pochmurno
11°C
Herb Powiatu BytowskiegoHerb Gminy BorzytuchomHerb Gminy BytówHerb Gminy Czarna DąbrówkaHerb Gminy KołczygłowyHerb Gminy LipnicaHerb Gminy MiastkoHerb Gminy ParchowoHerb Gminy StudzieniceHerb Gminy TrzebielinoHerb Gminy TuchomieProjekty Unijne

Pierwsze kroki młodego biznesu 5

Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Pierwsze kroki młodego biznesu 5” odbędzie się w terminie od 19.04.2021 r. do 23.04.2021r. 
Rekrutacja do projektu „Pierwsze kroki młodego biznesu 5” odbędzie się w terminie od 26.01.2021 r. do 08.02.2021r. Rekrutacja zostaje przedłużona do 12.02.2021r. - Rekrutacja zakończona
Od dnia 6 do 7 maja 2021 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej i wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego wraz załącznikami - rekrutacja uzupełniająca


Powiat Bytowski realizuje projekt „Pierwsze kroki młodego biznesu 5”, który finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu to  2 078 313,60 zł, w tym dofinansowanie to 1 962 682,24 zł.

Rekrutacja do projektu „Pierwsze kroki młodego biznesu 5” odbędzie się w terminie od 14.09.2020 r. do 25.09.2020 r.

Informujemy, iż rekrutacja do ,,Pierwsze kroki młodego biznesu 5" - I Tura została ZAKOŃCZONA

Wsparcie w projekcie ukierunkowane jest na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej, w szczególności poprzez:

 1. Wsparcie w postaci usług szkoleniowych udzielanych na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, jako wsparcie uzupełniające do pomocy finansowej). Wsparcie jest obowiązkowo kierowane do wszystkich osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą i będzie adekwatne do indywidualnych potrzeb konkretnej osoby. 
 2. Wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 23 050,00 zł;
 3. Finansowe wsparcie pomostowe przyznawane na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących w kwocie średnio 1500 zł miesięcznie przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.


Cele projektu

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa pozostających bez pracy mieszkańców 9 gmin powiatu bytowskiego o niskim poziomie aktywności gospodarczej poprzez udzielenie im wsparcia szkoleniowego przygotowującego do prowadzenia działalności gospodarczej oraz finansowego umożliwiającego otwarcie i prowadzenie własnej firmy.

Uczestnicy projektu 

Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna, która z własnej inicjatywy zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej ze stałym miejscem wykonywania/siedzibą na terenie województwa pomorskiego lub w przypadku nie wskazania miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w rejestrze, umożliwi przeprowadzenie kontroli prowadzonej działalności na terenie województwa pomorskiego i spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na obszarze jednej z następujących gmin powiatu bytowskiego: Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Miastko, Parchowo, Studzienice, Tuchomie, Trzebielino;
 2. nie była karana za przestępstwa skarbowe oraz korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. dostarczy kompletne dokumenty rekrutacyjne w terminach rekrutacji do projektu;
 4. jest osobą pozostającą bez pracy bądź osobą bezrobotną (zarejestrowaną w ewidencji osób bezrobotnych prowadzonych przez urząd pracy bądź niezarejestrowaną w urzędzie pracy)
 5. ma co najmniej 30 lat (od dnia 30. urodzin);
 6. nie posiadała wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), nie była zarejestrowane jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), nie prowadziła działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia i przystąpienia do projektu;
 7. nie zawiesiła lub nie miała zawieszonej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia i przystąpienia do projektu;
 8. nie korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP 2014-2020, POWER, PROW 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej;
 9. nie zamierza założyć rolniczej działalności gospodarczej i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 10. nie zamierza założyć działalności komorniczej zgodnie z ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych;
 11. nie pozostaje w stosunku do Starostwa Powiatowego w Bytowie w związku mogącym naruszyć zasady bezstronności w procesie rekrutacji i oceny wniosków, w szczególności osoby, które nie są lub nie były zatrudnione u Beneficjenta (tj. Starostwo Powiatowe w Bytowie) w ciągu ostatnich 2 lat oraz osoby, które nie łączy lub nie łączył ze Starostwem Powiatowym w Bytowie, podmiotem realizującym, wykonawcami lub pracownikiem Beneficjenta uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny wniosków o udzielnie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli
 12.  nie są karane karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 869, ze zm.);
 13. nie posiadają zajęcia komorniczego z tytułu obowiązku alimentacyjnego;
 14. nie jest Uczestnikiem innego projektu, którego celem jest uzyskanie środków publicznych i/lub unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 15. nie otrzymała bezzwrotnego wsparcia finansowego na otwarcie działalności gospodarczej ze środków unijnych z perspektywy unijnej 2014-2020;
 16. złoży oświadczenie o zapoznaniu się z Regulamin rekrutacji uczestników projektu w związku z przyznawaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pn. „Pierwsze kroki młodego biznesu 5” oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Pierwsze kroki młodego biznesu 5” i akceptacji warunków w nich zawartych;
 17. złoży oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do projektu;
 18. nie jest i nie była wcześniej uczestnikiem projektu „Pierwsze kroki młodego biznesu 5”
   

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz.U. RP poz. 1073 z dnia 30 lipca 2015 r.) odwołującego się do zapisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352 z 24.12.2013 r.) nie jest dopuszczalne udzielenia w ramach projektu wsparcia osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej:

 1. w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętym rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000;
 2.  zajmującej się produkcją podstawową produktów rolnych;
 3. w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach: kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą lub kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym;
 4. związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;
 5. pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy


Jeżeli kandydat do projektu planuje prowadzić działalność w sektorach, o których mowa w punkcie 1-3, a także inną działalność, niepodlegającą wykluczeniu z uzyskania wsparcia w ramach projektu, oraz zapewni rozdzielność rachunkową tych działalności, wówczas pomocy w ramach projektu może zostać udzielona na pokrycie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w ramach działalności, która nie jest objęta wyłączeniem.

Powiat Bytowski informuje, iż w związku z niezrekrutowaniem pierwotnie zaplanowanej liczby kandydatów w ramach II tury do projektu „Pierwsze kroki młodego biznesu 5” 28 uczestników projektu spośród 30 zostanie wyłonionych do uzyskania wsparcia szkoleniowego i finansowego. Procedura wyłonienia Uczestników projektu, którzy otrzymają wsparcie w postaci szkoleń, stawki jednostkowej oraz wsparcia pomostowego została opisana w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Pierwsze kroki młodego biznesu 5”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działania 5.7 „Nowe mikroprzedsiębiorstwa” (Wsparcie szkoleniowe i finansowe zostanie udzielone 28 uczestnikom projektu pod warunkiem spełnienia kryteriów opisanych w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Pierwsze kroki młodego biznesu 5” Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działania 5.7 „Nowe mikroprzedsiębiorstwa”).

Pliki do pobrania:

regulamin-rekrutacji-obowizujacy-od-11.01.2021
Format: pdf, 2.49 MB
regulamin-rekrutacji-obowizujcy-od-02.10.2020
Format: zip, 7.81 MB
lista-rank-dotacje-tura-ii-aktualizacja
Format: pdf, 462.41 kB
lista-rank-dotacje-tura-uzupeniajca-aktualizacja
Format: pdf, 143.16 kB
lista-rankingora-dotacje-tura-uzupeniajca
Format: pdf, 139.61 kB
lista-rankingora-pomostlwka-tura-uzupeniajca.
Format: pdf, 134.43 kB
lista-rankingowa-dotacje
Format: doc, 81 kB
lista-rankingowa-rekrutacja-uzupeniajca
Format: pdf, 83.78 kB
lista-rankingowa-tura-ii
Format: pdf, 244.97 kB
lista-rankingowa-wsparcie-pomostowe
Format: doc, 81 kB
lista-rankingowa-wyniki-rekrutacji
Format: pdf, 144.67 kB
lista-rank-pomostlwka-tura-ii-aktualizacja
Format: pdf, 394.09 kB
plan-rekrutacji
Format: pdf, 309.9 kB
plan-rekrutacji-do-projektu
Format: pdf, 2 MB
plan-rekrutacji-do-projektu-tura-ii
Format: pdf, 447.58 kB
prezentacja-spotkania-informacyjne-pkmb-5-ii-tura
Format: pdf, 681.57 kB
regulamin-dotacji-ii-tura-zalaczniki
Format: zip, 1.17 MB
regulamin-dotacji-nieobowizujcy-od-28.09.2020
Format: zip, 8.72 MB
regulamin-dotacji-obowizujcy-od-02.10.2020
Format: zip, 4.85 MB
DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.