Logo Powiatu Bytowskiego
Powróć do: Projekty Unijne

Projekty PCPR w Bytowie

SenioRITA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie rozpoczęło realizację projektu partnerskiego dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pt.:"SenioRITA"
PCPR jako jeden z partnerów odpowiedzialny jest za funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz za mobilne poradnictwo psychologiczne

Grupa docelowa 

W Projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

 • jest mieszkańcem terenów wiejskich lub miejsko-wiejskich i z terenów objętych Projektem;
 • jest w wieku powyżej 60 lat lub osobą niepełnosprawną;
 • jest osobą, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Cel projektu:

Celem projektu jest dostęp do wysokiej jakości dopasowanych 
i zindywidualizowanych usług społecznych dla seniorów, osób niepełnosprawnych i opiekunów faktycznych.

Okres realizacji projektu

od 01.12.2020r. do 30.06.2023r.

Partner wiodący: gmina Bytów

Partnerzy projektu – gmina Borzytuchom, gmina Kołczygłowy, gmina Lipnica, gmina Miastko, gmina Parchowo, gmina Studzienice, gmina Trzebielino, gmina Tuchomie, powiat bytowski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie, Fundacja Szpitala Powiatu Bytowskiego sp. z o. o. w Bytowie „Zdrowie Nasze” oraz Altra Consulting 
sp. z o. o.

W ramach realizacji Projektu utworzony zostanie w 9 gminach powiatu bytowskiego (Bytów, Borzytuchom, Kołczygłowy, Lipnica, Miastko, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie) lokalny, zintegrowany system usług społecznych, w ramach którego realizowane będą następujące działania:

 • teleopieka;
 • sąsiedzkie usługi opiekuńcze;
 • usługi asystenckie;
 • rehabilitacja domowa;
 • grupowe zajęcia ruchowe;
 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego;
 • pogadanki zdrowotne;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • szkolenia i warsztaty z zakresu pielęgnacji i profilaktyki;
 • cykliczne zajęcia animacyjne;
 • wyjazdy integracyjne;
 • promocja wolontariatu senioralnego;
 • powołanie/wzmocnienie Rad Seniorów (organów doradczo-legislacyjnych).

Dofinansowanie Projektu z UE:

9 298 821,48 zł

Rekrutacja ma charakter ciągły i prowadzona będzie do dnia 30 czerwca 2023 r.

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROJEKCIE MOGĄ SIĘ ZGŁASZAĆ DO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ FUNKCJONUJĄCEGO NA TERENIE DANEJ GMINY

 


 

Razem w drodze Q przyszłości

Powiat Bytowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie w okresie od 1 kwietnia 2018r. do 28.02.2021 r. w partnerstwie z Fundacją „RADEMENES” realizuje projekt „Razem w drodze Q przyszłości” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.  

Realizacja projektu podzielona będzie na 3 edycje, każda edycja po 11 miesięcy w tym ostatnia edycja została wydłużona o 2 miesiące.

 Okres realizacji projektu:

I edycja: od 01.04.2018r. do 28.02.2019r.

II edycja: od 01.03.2019r. do 31.01.2020r.

III edycja od 01.02.2020r. do 28.02.2021r.

Grupa docelowa:

Projekt „Razem w drodze Q przyszłości” skierowany jest do 135 osób w tym: 45 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz do 90 osób objętych pieczą zastępczą. 

Cel główny projektu:

Cel główny projektu zakłada poprawę funkcjonowania i jakości życia 90 osób przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Bytowskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz doskonalenie kompetencji 45 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą poprzez wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej.

Działania realizowane w ramach projektu:

 

I. Doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą - Akademia
dobrego rodzica:

1. Zajęcia i szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji i umiejętności wychowawczych dla rodziców zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.
2. Superwizja.
3. Integracja społeczna BO, w tym wyjazd integracyjno - edukacyjny.
4. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne.
5. Wsparcie towarzyszące np. refundacja kosztów dojazdu na szkolenia, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem, zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.
II. Wspieranie osób przebywających  w  pieczy  zastępczej  przygotowujących  się  do usamodzielnienia - Akademia Q dorosłości:
1. Doradztwo i aktywizacja zawodowa.
2. Szkolenia, kursy i zajęcia mające na celu nadanie lub podniesienie kwalifikacji osób usamodzielniających np. prawo jazdy, kursy zawodowe, kursy językowe.
3. Integracja społeczna: obóz terapeutyczno – sportowy, spotkanie integracyjne.
4. Zajęcia wspomagające rozwój.
5. Asystent usamodzielnienia.
6. Wsparcie towarzyszące np. refundacja kosztów dojazdu na zajęcia.
III. Wsparcie osób objętych pieczą zastępczą - Akademia szczęśliwego dziecka:

 

1. Szkolenia, zajęcia i warsztaty dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.
2. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne np. logopeda.
3. Wsparcie towarzyszące np. refundacja kosztów dojazdu.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu osobistego bądź telefonicznego z pracownikami Działu Pieczy Zastępczej i Realizacji Świadczeń Socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie, ul. Miła 26, 77- 100 Bytów, tel. 059 822 80 68.

 


 

Razem w drodze Q przyszłości II

Powiat Bytowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie w okresie od 1 grudnia 2020r. do 30.04.2023 r. realizuje w partnerstwie ze Stowarzyszenie „Błękitna Wróżka”, Gminą Miastko, Gminą Czarna Dąbrówka, Gminą Tuchomie, projekt „Razem w drodze Q przyszłości II” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.  

Realizacja projektu podzielona będzie na 2 edycje.

 Okres realizacji projektu:

I edycja: od 01.01.2021r. do 28.02.2022r.
II edycja: od 01.03.2022r. do 30.04.2023r.

Grupa docelowa:

Projekt „Razem w drodze Q przyszłości II” skierowany jest do 310 osób w tym: 30 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, do 70 osób objętych pieczą zastępczą oraz 210 osób z rodzin przezywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

Cel główny projektu:

Cel główny projektu zakłada zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczeń usług społecznych przy wykorzystaniu nowych instrumentów animacji środowiskowej i wolontariatu, doskonalenie kompetencji 30 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą poprzez wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, poprawę funkcjonowania i jakości życia 70 osób przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Bytowskiego oraz wsparcie 74 rodzin (107 osób dorosłych i 103 dzieci) przezywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Działania realizowane w ramach projektu:

 I. Doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą:

1. Zajęcia i szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji i umiejętności wychowawczych dla rodziców zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

2. Superwizja.

3. Integracja społeczna BO, w tym wyjazdy uspołeczniającą - integracyjno – edukacyjne oraz pikniki rodzinne.

4. Wsparcie towarzyszące np. refundacja kosztów dojazdu na szkolenia, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem, zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi       i przy pracach gospodarskich.

II. Wspieranie osób przebywających  w  pieczy  zastępczej  przygotowujących  się  do

usamodzielnienia:

 • Coaching zawodowy
 • Doradztwo zawodowe.
 • Szkolenia, kursy i zajęcia mające na celu nadanie lub podniesienie kwalifikacji osób usamodzielniających np. prawo jazdy, kursy zawodowe, kursy językowe.
 • Warsztaty dla kandydatów oraz opiekunów usamodzielnienia oraz dla osób przygotowujących się do usamodzielnienia.
 • Warsztaty kształtowania postaw społecznych.
 • Trening umiejętności społecznych.
 • Integracja społeczna: wyjazd edukacyjno-integracyjny, spotkanie integracyjne.
 • Zajęcia wspomagające rozwój.
 • Asystent usamodzielnienia.
 • Wsparcie towarzyszące np. refundacja kosztów dojazdu na zajęcia.

III. Wsparcie osób objętych pieczą zastępczą:

 1. Szkolenia, zajęcia i warsztaty dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.
 2. Zajęcia wspomagające rozwój edukacyjny i rozwojowy.
 3. Wyjazdy edukacyjno-integracyjne
 4. Obóz terapeutyczno-sportowy
 5. Wsparcie towarzyszące np. refundacja kosztów dojazdu.

IV. Reintegracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

      1. Szkoła dla rodziców.
      2. Warsztaty psychospołeczne.
      3. Warsztaty z dietetykiem.
      4. Trening umiejętności społecznych.
      5. Zajęcia wspomagające rozwój.
      6. Wyjazdy 1-dniowe dla rodzin z dziećmi
      7. Organizacja spędzania wolnego czasu dla rodzin np. Geocaching, Blokowiska-stare i nowe  
          zabawy podwórkowe.
      8. Diagnoza wraz z terapią zaburzeń integracji sensorycznej.
      9. Obóz terapeutyczno-sportowy dla dzieci.

V. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne:

1. Poradnictwo psychologiczne.
2. Poradnictwo prawne.
3. Mediacje rodzinne.
4. Terapia indywidualna lub grupowa.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu osobistego bądź telefonicznego z pracownikami Działu Pieczy Zastępczej i Realizacji Świadczeń Socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie, ul. Miła 26, 77- 100 Bytów, tel. 059 822 80 68, Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastku, ul. Tuwima 1, 77-200 Miastko tel. 59 857 27 86, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, tel. 59 821 26 60, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchomiu, ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie, tel. 59 821 50 49 

Rekrutacja do projektu trwa od 1 stycznia 2021 roku

rpowp20142020