Logo Powiatu Bytowskiego
Powróć do: Pozostałe

Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie

W 1978 roku utworzono Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie - nowy oddział Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie. Na siedzibę Muzeum Szkoły Polskiej wybrano wyremontowany po pożarze budynek Szkoły Podstawowej w Płotowie. Otwarcie muzeum nastąpiło w dniu 3 października 1979 roku

W muzeum znajdują się dwie sale wystawowe. W jednej zrekonstruowano klasę lekcyjną z lat 20-tych XX wieku. Druga przedstawia działalność Związku Polaków w Niemczech, jego powstanie i organizację oraz sylwetki zasłużonych działaczy. Ekspozycja przy pomocy zgromadzonych w gablotach dokumentów oraz plansz poglądowych i fotografii przedstawia następujące zagadnienia: starania miejscowej ludności o przyłączenie Pogranicza i Kaszub do Polski, szkolnictwo polskie, jego formy organizacyjne i zakres oddziaływania oraz stosunek pruskich władz administracyjnych do przejawów odradzania się życia polskiego w rejonie Pogranicza i Kaszub, działalność oświatowo wychowawczą polskich nauczycieli wśród organizacji młodzieżowych, zespołów sportowych, śpiewaczych, teatralnych i patriotycznych, próby usamodzielniania się gospodarczego ludności polskiej oraz represje i martyrologię w odniesieniu do działaczy związku Polaków w Niemczech i polskich nauczycieli.

Wielki wkład w organizację muzeum płotowskiego wniosła Władysława Knosała ze Styp-Rekowskich z Płotowa, która po śmierci swojej siostry Kazimiery, przejęła rodzinne zbiory tej wielce dla polskości Kaszub zasłużonej rodziny. Pani Władysława Knosała na potrzeby Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie przekazała rodzinne pamiątki i dokumenty z okresu działalności Związku Polaków w Niemczech.

Siedzibą muzeum jest stary budynek szkolny. W obiekcie tym otwarto w 1929 roku jedną z czterech czynnych niegdyś na terenie powiatu bytowskiego prywatnych szkół polskich, z czego zaledwie jedna z nich działalność swą prowadziła do 1939 roku. Pozostałe na skutek represji oraz związanych z tym posunięć niemieckich władz administracyjnych przestały istnieć jeszcze w 1939 roku.

Muzeum szkoły Polskiej w Płotowie można zwiedzać przez cały rok, przewodnik udostępniający sale muzealne mieszka na miejscu w budynku szkolnym. Wstęp bezpłatny.