Logo Powiatu Bytowskiego

Niezgodność towaru z umową

Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta w przypadku zakupu towaru niezgodnego z umową konsument ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu niegodności z umową.

Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta w przypadku zakupu towaru niezgodnego z umową konsument ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu niegodności towaru z umową.

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności z umową jest obowiązkowa i obejmuje wszystkie towary;

Pismo reklamacyjne należy kierować do sprzedawcy;

Żądania konsumenta:

 • naprawa towaru
 • wymiana towaru

Jeśli sprzedawca:

 • odmówił naprawy lub wymiany towaru,
 • nie naprawił lub nie wymienił towaru,
 • próbował naprawić lub wymienić, ale towar nadal jest niezgodny z umową,
 • oświadczył, że nie naprawi lub nie wymieni towaru w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

to konsument ma prawo do żądania obniżenia ceny lub – w przypadku istotnej niezgodności z umową – odstąpienia od umowy. Jeśli brak zgodności z umową jest istotny, konsument może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, bez uprzedniego skorzystania z prawa do żądania naprawy lub wymiany.

 • Warto zgłośić reklamację niezwłocznie po zauważeniu niezgodności towaru z umową. Termin przedawnieia roszczenia z tego tytułu wynosi 6 lat.
 • Okres odpowiedzialności sprzedawcy wynosi 2 lata od dnia wydania towaru (wyjątek dotyczy nieruchomości, w przypadku których okres odpowiedzialności to 5 lat, oraz towarów używanych przy których sprzedawca może ograniczyć okres swojej odpowiedzialności do roku);
 • Jeżeli sprzedawca podstępnie zataił wady towaru, to odpowiada on za produkt nawet po upływie 2 lat;
 • Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli konsument w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie, np. towar był sprzedawany po obniżonej cenie z uwagi na określoną usterkę;
 • Przez dwa lata istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży;
 • Na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna (nie dotyczy odstąpienia od umowy). Przez rozpatrzenie reklamacji należy rozumieć możliwość zapoznania się konsumenta ze stanowiskiem przedsiębiorcy;
 • Paragon fiskalny nie jest konieczny do zareklamowania produktu. Sprzedawca nie może uzależniać przyjęcia reklamacji od dostarczenia paragonu fiskalnego;
 • Jeśli kupujący korzysta z uprawnień wynikających z gwarancji, zawieszeniu podlega bieg terminu na wykonanie uprawnień z tytułu niezgodności z umową, polegający na konieczności złożenia konkretnych żądań w ciągu roku od zauważenia wady. Aby skutecznie zawiesić bieg tego terminu, wystarczy poinformować sprzedawcę o wadzie;
 • Konsument może żądać od sprzedawcy – w ramach niezgodności towaru z umową – wymiany, naprawy, odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny także wtedy, gdy towar został wymieniony lub naprawiony przy okazji wcześniejszej reklamacji złożonej do gwaranta;
 • Konsument ma prawo starać się o zwrot opłat związanych w wykonaniem ekspertyz czy badań, które potwierdziły przyczynę i istnienie wady.

 

Więcej na https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/reklamacja/niezgodnosc/