Logo Powiatu Bytowskiego

Zmiany na rynku pracy

Sytuacja na lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz wciąż zmieniające się otoczenie gospodarcze wpływają na zmiany w obszarach edukacji zawodowej. Konieczne staje się dostosowanie aktualnej oferty kształcenia zawodowego do potrzeb firm z branż o wysokim potencjale rozwoju (branż rozwijających się na terenie Powiatu Bytowskiego). 

Jednym z celów Powiatu Bytowskiego jest poza rozwijaniem dotychczasowych kierunków także uruchomienie i poszerzenie zakresu oferty kształcenia zawodowego, które niewątpliwie zwiększa szanse dobrego startu w dorosłość dzisiejszej młodzieży. 

Dostrzegając zapotrzebowanie rynku pracy na konkretnych pracowników Starostwo Powiatowe rozszerza ofertę edukacyjną poprzez uruchomienie nowych kierunków kształcenia: Technik Technologii Drewna, Technik Mechanik, Technik Logistyk, Technik Spedytor, Technik Spawalnictwa i Technik Programista. 

Działania Starostwa Powiatowego w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego obejmują ścisłą współpracę z pracodawcami działającymi na terenie Powiatu Bytowskiego. Konieczność dostosowania oferty kształcenia  do potrzeb rynku pracy wymaga (oprócz utworzenia nowych kierunków) także doskonalenia kompetencji zawodowych nauczycieli oraz remontu, budowy i modernizacji  istniejącej infrastruktury,a także uzupełnienia wyposażenia placówek oświatowych. Celem pozyskania środków na powyższe działania Starostwo Powiatowe przystąpiło do konkursu zintegrowanego projektu edukacyjnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego RPO WP 2014 – 2020, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozyskane środki umożliwią wsparcie uczniów szkół zawodowych poprzez uruchomienie praktyk i staży zawodowych odbywających się u pracodawców, realizację kursów kwalifikacyjnych rozszerzających uprawnienia zawodowe, dodatkowe zajęcia z języka  (branżowy język obcy). Ponadto odbędą się wyjazdy pokazowe i branżowe do firm, podczas których uczniowie  będą mogli poznać zasady ich funkcjonowania, zapoznać się z nowoczesnymi technologiami, możliwością zatrudnienia. Jednocześnie wsparciem objęci zostaną nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu (studia podyplomowe, staże, kursy i szkolenia). Istotne zmiany zajdą w dostosowaniu programów nauczania do najnowszych osiągnięć nauki i techniki oraz budowa  i wyposażenie różnego rodzaju pracowni kształcenia zawodowego celem wsparcia młodzieży (w podejmowaniu właściwych wyborów zawodowych) oraz integracji osób odpowiedzialnych za dostarczenie młodzieży odpowiedniej wiedzy (informacje o zawodach, szkołach i potencjalnym rynku pracy) dotyczącej rozwoju zawodowego.