Logo Powiatu Bytowskiego

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie – ze szczególnym uwzględnieniem art. 4, ust. 7.
 2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.
 3. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych.


PROCEDURA REJESTRACJI:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej mogą założyć osoby w liczbie 7, które zapoznały się z ww. przepisami oraz odbyły Zebrania Założycielskie, na którym m.in.:

 • podjęto uchwałę o założeniu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej,
 • wybrano Komitet Założycielski uprawniony do dokonania formalności urzędowych, związanych z wpisem do ewidencji,
 • uchwalono statut Stowarzyszenia.

Komitet Założycielski składa w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bytowie – pokój 213, (tel. 0-59 822-80-03) następującą dokumentację:

 • wniosek o wpis do ewidencji (1 egz)
 • listę założycieli, zawierającą ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy (1 egz)
 • listę obecności na Zebraniu Założycielskim (1 egz)
 • 1 egzemplarz statutu.

Niezwłocznie następuje analiza prawna złożonych dokumentów i wydanie decyzji o wpisie do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Powiatu Bytowskiego prowadzonej przez Starostę Bytowskiego, bądź o odrzuceniu wniosku.

OPŁATY:

 • wydanie decyzji o wpisie do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej - 10 zł,
 • wydanie, na wniosek Stowarzyszenia, dodatkowego zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej – 17 zł.

Zarejestrowane Stowarzyszenie Kultury Fizycznej uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisu do ewidencji. Z chwilą wpisania Stowarzyszenia do ewidencji może on m.in.: powołać Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną, powiadamiając o tym organ rejestrujący. W tym celu w ciągu 14 dni należy złożyć wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji składu Zarządu, załączając do niego listę obecności z Zebrania Walnego Wyborczego.

Zarząd Stowarzyszenia wpisanego do ewidencji zobowiązany jest każdorazowo w terminie 14 dni do informowania Starosty Bytowskiego o zmianach w składzie Zarządu oraz zmianach w adresie Stowarzyszenia.

STOWARZYSZENIE MUSI:

 • uzyskać Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 • uzyskać Statystyczny Numer Identyfikacyjny „Regon”
 • wypełniać obowiązkowe sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu należy poinformować o zwoływaniu Walnego Zebrania. W razie zwołania Walnego Zebrania, na którym podejmowana będzie uchwała o likwidacji Stowarzyszenia należy w tej sprawie skontaktować się z organem nadzorującym w celu zaopiniowania uchwały o przeznaczeniu majątku. Po podjęciu uchwały o likwidacji Stowarzyszenia, ustępujący Zarząd musi zgłosić ten fakt w lokalnym Urzędzie Skarbowym i Urzędzie Statystycznym.

MIEJSCE REJESTRACJI:

Starostwo Powiatowe w Bytowie
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 
ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2
pokój nr 213, tel. (0-59) 822-80-03, fax. (0-59) 822-80-01
pon-pt: 7.30-15.30


DOKUMENTY DO POBRANIA: ( Uwaga !!! Zamieszczone wzory nie stanowią obowiązkowych urzędowych formularzy, a jedynie edytowalne przykłady dokumentów, które mogą być wykorzystane w procesie rejestracji. )

Pliki do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia
Format: doc, 34.5 kB
Wzór Statutu
Format: doc, 115 kB
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji
Format: doc, 57 kB
Wniosek o dokonanie wpisu zmiany adresu
Format: doc, 29.5 kB