Logo Powiatu Bytowskiego
Powróć do: Rada Powiatu

Zakresy kompetencyjne

Komisja Budżetu:
    - projektu budżetu powiatu,
    - zmian w budżecie powiatu, uchwał rodzących skutki finansowe,
    - uchwał, których przedmiot wykracza poza zakres działań pozostałych komisji stałych,


Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych:
    - promocji zdrowia,
    - funkcjonowania placówek służby zdrowia,
    - polityki prorodzinnej,
    - wspierania osób niepełnosprawnych,
    - pomocy społecznej,
    - ochrony praw konsumenta,
    - przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
    - obronności,
    - porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Komisja Rozwoju i Edukacji:
    - współpracy z organizacjami pozarządowymi,
    - kultury fizyczna i turystyki,
    - edukacji publicznej i niepublicznej,
    - kultury i ochrony dóbr kultury,
    - promocji powiatu i współpracy międzynarodowej,
    - transportu, dróg publicznych,
    - geodezji, kartografii i katastru,
    - gospodarki nieruchomościami,
    - gospodarowaniem przestrzennym i nadzorem budowlanym,
    - gospodarki wodnej,
    - rolnictwa i leśnictwa,
    - utrzymaniem powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów   
      administracyjnych,
    - ochroną środowiska, ekologią.

Komisja Rewizyjna:
    - Opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do Rady Powiatu w 
      sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi.
    - Wykonuje inne zadania w zakresie kontroli zlecone przez Radę Powiatu