Logo Powiatu Bytowskiego

Regulamin

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO POWIATU BYTOWSKIEGO
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1


Regulamin określa zasady zgłaszania projektów w ramach budżetu obywatelskiego, wymagania dotyczące tych projektów, a także procedury związane z ich oceną oraz przeprowadzeniem głosowania.

§ 2


Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1)    budżecie obywatelskim – należy przez to rozumieć formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu powiatu bytowskiego na wskazane przez mieszkańców projekty mieszczące się w kompetencjach powiatu określone niniejszym regulaminem; 
2)    projekcie – należy przez to rozumieć propozycję zadania zgłaszanego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego;
3)    mieszkańcu– należy  przez rozumieć osoby mające miejsce zamieszkania w miejscowości  na terenie powiatu bytowskiego w rozumieniu  przepisów kodeksu cywilnego;
4)    powiecie – należy przez to rozumieć powiat bytowski;
5)    regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin budżetu obywatelskiego powiatu bytowskiego; 
6)    zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Bytowskiego;
7)    staroście – należy przez to rozumieć Starostę Bytowskiego.
8)    gminie – gminy wchodzące w skład powiatu bytowskiego zgodnie  z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U z 1998 r., Nr 103, poz. 652).

§ 3

1. W ramach budżetu obywatelskiego mogą być  finansowane projekty zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań  powiatu, w zakresie:
a) edukacji,
b) kultury fizycznej i turystyki,
c) pomocy społecznej i polityki prorodzinnej,
d) promocji i ochrony zdrowia,
e) pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych,
f) promocji powiatu,
g) kultury,
h) ochrony środowiska i przyrody.
2. Koszt jednego zgłoszonego projektu w ramach budżetu obywatelskiego musi wynosić co najmniej 5 000 zł i nie może przekraczać 10 000 zł.

§ 4

W ramach budżetu obywatelskiego zgłaszane mogą być projekty możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. 


§ 5


Zadania zgłaszane do budżetu obywatelskiego będą realizowane na obszarze Powiatu Bytowskiego i mają służyć jego mieszkańcom, co oznacza, że finansowane z niego zadania dotyczą potrzeb więcej niż jednej gminy. 


§ 6


Wysokość środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski , na każdy następny rok, określa corocznie  w terminie do dnia 31 marca danego roku, rada powiatu na wniosek zarządu powiatu.


§ 7


Wdrożenie i realizacja budżetu obywatelskiego powinny składać się z następujących etapów:
1)    kampania informacyjno – edukacyjna,
2)    zgłaszanie propozycji projektów,
3)    weryfikacja zgłoszonych propozycji projektów wraz z procedurą odwoławczą,
4)    głosowanie i obliczanie wyników,  
5)    realizacja projektu.  

Rozdział  2.
Zgłaszanie projektów i wymogi formalne dla zgłaszanych projektów
§ 8


1. Rozpoczęcie konsultacji w sprawie budżetu obywatelskiego następuje przez opublikowanie ogłoszenia na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bytowie  www.powiatbytowski.pl oraz stronie biuletynu informacji publicznej, w którym podaje się informacje o wysokości środków finansowych na realizację budżetu obywatelskiego na rok objęty procedurą konsultacji oraz termin naboru projektów do budżetu obywatelskiego.
2. Na stronie internetowej oraz stronie biuletynu o których mowa w ust. 1 zamieszcza się wzory formularza zgłoszeniowego oraz wzory list osób udzielających poparcia projektowi. Wzory formularza oraz list poparcia stanowią załączniki odpowiednio 1 i 2 do niniejszego regulaminu


§ 9


1. Każdy mieszkaniec jest uprawniony do złożenia jednej propozycji zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na dany rok.
2. Zgłoszenia  zawierające więcej niż jedną propozycję zadania będą odrzucane.


§ 10


Wymagana liczba podpisów mieszkańców na liście poparcia projektu musi wynosić co najmniej 16.  Do grupy osób popierających projekt nie wlicza się wnioskodawcy projektu. 


§ 11


1. Zgłoszenie projektu następuje na formularzu zgłoszenia projektu do budżetu obywatelskiego powiatu bytowskiego, o którym mowa w § 8 ust. 2 niniejszego regulaminu.
2. Do formularza zgłoszenia projektu wnioskodawca dołącza listę poparcia dla projektu, o której mowa w § 8 ust. 2 niniejszego regulaminu.
3. Każdy mieszkaniec może popierać dowolną liczbę projektów.
Rozdział 3.
Zasady oceny projektów i procedury odwoławczej.
§ 12


1. Zgłoszone przez mieszkańców projekty do budżetu obywatelskiego podlegają ocenie. 
2.  Weryfikacji i oceny projektów  dokonuje Zespół ds. budżetu obywatelskiego powołany uchwałą zarządu. 
3.  Ocena zgłoszonych projektów obejmuje m. in.:
a)    ocenę ich zgodności z prawem, w szczególności przynależność do zakresu działania powiatu, o którym mowa w § 3 ust. 1,
b)    weryfikację spełniania przez projekt wymogów formalnych, w szczególności liczby podpisów poparcia dla danego projektu, 
c)    ocenę wykonalności technicznej i finansowej projektu.


§ 13


1. W przypadku złożenia formularza z brakami formalnymi lub bez dołączonej listy mieszkańców popierających projekt Wnioskodawca jest zobowiązany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje brakiem dalszego procedowania.
2. W przypadku stwierdzenia w toku oceny, że projekt nie zawiera istotnych informacji potrzebnych do analizy projektu, przekracza dostępną pulę środków lub kalkulacja kosztów realizacji projektu budzi zastrzeżenia, wnioskodawca zostanie niezwłocznie poinformowany o konieczności uzupełnień bądź modyfikacji zakresu rzeczowego projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do uzupełnień bądź modyfikacji w terminie 7 dni od dnia wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje brakiem dalszego procedowania.


§ 14


1. Wstępne wyniki oceny zgłoszonych projektów podawane są do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej powiatu www.powiatbytowski.pl, w biuletynie informacji publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Bytowie i w Oddziale Zamiejscowym w Miastku.
2. Informacja o wynikach weryfikacji zawiera wykaz wszystkich zgłoszonych zadań, wraz 
z oznaczeniem „przyjęty” lub „odrzucony”.


§ 15.


1. Od decyzji o niedopuszczeniu zadania pod głosowanie jako „odrzuconego”, przysługuje zgłaszającym odwołanie.
2. Odwołanie w formie pisemnej wnosi się bezpośrednio do Zarządu Powiatu Bytowskiego 
w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników weryfikacji.
3. Zarząd Powiatu Bytowskiego rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni, wyrażając swoje stanowisko w formie uchwały. Rozstrzygnięcie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest ostateczne.
4.  Zarząd Powiatu Bytowskiego przyjmuje w formie uchwały ostateczną listę propozycji zadań.  
Na liście wskazuje się nazwę zadania, jego zwięzły opis, szacunkowy koszt realizacji oraz przewidywany termin wykonania.
5. Zadania ujęte w uchwale o której mowa w ust. 4. Zarząd  przekazuje pod głosowanie mieszkańcom Powiatu Bytowskiego w terminie miesiąca od jej podjęcia, z zastrzeżeniem.


§ 16


W wypadku, gdy łączna liczba projektów zakwalifikowanych w trybie §15 ust. 4 wraz z ich rzeczywistym kosztem mieści się w granicach kwotowych budżetu obywatelskiego, głosowania mieszkańców nie przeprowadza się, a wszystkie zadania przyjęte przez zarząd będą zakwalifikowane do realizacji i ujęte w budżecie powiatu na dany rok.


§ 17


Ostateczne wyniki oceny projektów, ujęte w formie listy o której mowa w §15 podawane 
są do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej www.powiatbytowski.pl., na stronach BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Bytowie Miastku i Oddziale  Zamiejscowym w Miastku.

Rozdział 5.
Zasady przeprowadzania głosowania i obliczania wyników.
§ 18


1.    Wyboru projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy 
w głosowaniu jawnym, równym, bezpośrednim i powszechnym. 
2.    Uprawnieni do głosowania są mieszkańcy powiatu.
3.   Każdy głosujący może głosować jeden raz, wybierając jedną z dostępnych form głosowania.  

 
§ 19


Głosowanie może odbywać się w następujący sposób:
a)     w wyznaczonych punktach stacjonarnych,
b)     korespondencyjnie,  
c)     za pomocą środków elektronicznych.


§ 20


Szczegółowa informacja dotycząca lokalizacji wyznaczonych, stacjonarnych  punktów głosowań 
oraz o sposobie głosowania zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bytowie, stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Bytowie i w Oddziale Zamiejscowym w Miastku.  


§ 21


1. W przypadku głosowania w punktach stacjonarnych lub korespondencyjnie głos oddaje się 
za pomocą karty do głosowania. Karty do głosowania udostępnione zostaną w stacjonarnych punktach głosowań, a także w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie i jego Oddziale Zamiejscowym w Miastku. Wzór karty stanowi załącznik numer 3 do niniejszego regulaminu. 
2. Wypełnioną przez głosującego kartę do głosowania należy wrzucić osobiście do urny znajdującej się w punktach stacjonarnych lub przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Bytowie,  ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2 , 77-100 Bytów.


§ 22


1.    Za pomocą środków elektronicznych Starosta udostępni internetowe narzędzie do głosowania, które będzie dostępne z poziomu powiatowej strony internetowej www.powiatbytowski.pl.
2.    W głosowaniu za pomocą środków elektronicznych oddanie głosu następuje poprzez osobiste wypełnienie interaktywnej karty do głosowania, przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego.


§ 23


1. Głosowanie polega na wyborze jednego zadania i postawieniu znaku X obok nazwy wybranego zadania.
2. Za nieważny uznaje się głos :
1)    oddany na karcie niewłaściwej, wypełnionej niewłaściwie  lub niezawierającej podpisu osoby głosującej;
2)    oddany przez osobę nieuprawnioną do głosowania;
3)    oddany przez mieszkańca na więcej niż jednej karcie do głosowania;
4)    oddany na więcej niż jedno zadanie
3.    W przypadku stwierdzenia oddania przez jedną osobę głosów na więcej niż jeden projekt albo na wielu kartach, wszystkie głosy oddane przez tę osobę uznane zostaną za nieważne.


§ 24


1.    Ustalanie wyników głosowania polega na zsumowaniu wszystkich ważnych głosów oddanych na każdy projekt spośród poddanych pod głosowanie. 
2.     Za wybrane do realizacji uznaje się projekty, które uzyskały największą liczbę ważnych głosów, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na budżet obywatelski. 
3.    Jeżeli dwie lub więcej propozycji projektów poddanych pod głosowanie otrzyma tę samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zdecyduje losowanie.
4.    Pomimo wyczerpania środków budżetu obywatelskiego, kolejny z listy projekt może być zrealizowany,  pod warunkiem że po realizacji projektów zakwalifikowanych pozostaną środki finansowe jako oszczędności.  (projekt rezerwowy).
5.    Informacja o wynikach głosowania podawana jest do publicznej wiadomości w terminie 
do 28 dni kalendarzowych od daty zakończenia głosowania poprzez opublikowanie  wyników na stronie internetowej  www.powiatbytowski.pl, stronie biuletynu informacji publicznej oraz poprzez wywieszenie informacji o wynikach na tablicy ogłoszeń  Starostwa Powiatowego w Bytowie oraz Oddziału Zamiejscowego w Miastku.

 
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe.
§ 25


1.    Szczegółowy harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego corocznie ustala zarząd w drodze odrębnej uchwały.
2.     Rozliczenie zadań zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego zostanie uwzględnione w sprawozdaniu z wykonania budżetu za dany rok.