Logo Powiatu Bytowskiego

NABÓR PRZEDSTAWICIELI NGO DO KOMISJI KONKURSOWYCH NA 2024 ROK

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozdziału XII ust. 2 pkt. c Załącznika do Uchwały Nr XLVII/331/2023 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 21 września 2023 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie na rok 2024” Zarząd Powiatu Bytowskiego informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie osób do prac w komisjach konkursowych opiniujących złożone oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.
ZOSTANĄ WYBRANE TRZY KOMISJE KONKURSOWE OCENIAJĄCE OFERTY W RAMACH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA:
1. Wspieranie wykonania zadań publicznych powiatu bytowskiego w 2024 r. w ramach następujących priorytetów:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- nauki i edukacji,
- wspierania organizacji pozarządowych.
2. Wspieranie wykonania zadań publicznych powiatu bytowskiego w 2024 r. w ramach następujących priorytetów:
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- krajoznawstwa i turystyki.
3. Wspieranie wykonania zadań publicznych powiatu bytowskiego w 2024 r. w ramach następujących priorytetów:
- wspierania organizacji pozarządowych – regranting.

W skład każdej komisji konkursowej mogą wejść maksymalnie trzy osoby, które nie są powiązane z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.

W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert, mogą wchodzić reprezentanci (nie muszą być to członkowie organizacji) organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
- są obywatelami RP i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne 
lub przestępstwo skarbowe oraz korzystają w pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
- nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert 
w ramach poszczególnych priorytetów,
- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
Kandydatury należy zgłaszać do dnia 28 listopada 2023 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Bytowie) w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Bytowie, ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2, 77-100 Bytów (pok. 106). Ze wszystkich zgłoszonych kandydatur Zarząd Powiatu Bytowskiego dokona wyboru po 3 przedstawicieli 
w ramach każdej komisji.

FORMULARZ - Komisja konkursowa 2024 - kultura, nauka, wspieranie
FORMULARZ - Komisja konkursowa 2024 - regranting
FORMULARZ - Komisja konkursowa 2024 - sport, turystyka