Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 24 kwietnia 2024
Imieniny: Aleks, Grzegorz, Aleksander
pochmurno
11°C
Herb Powiatu BytowskiegoHerb Gminy BorzytuchomHerb Gminy BytówHerb Gminy Czarna DąbrówkaHerb Gminy KołczygłowyHerb Gminy LipnicaHerb Gminy MiastkoHerb Gminy ParchowoHerb Gminy StudzieniceHerb Gminy TrzebielinoHerb Gminy TuchomieProjekty Unijne

OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BYTOWSKIEGO NA LATA 2022/2023

Zarząd Powiatu Bytowskiego 21 czerwca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu bytowskiego w latach 2022/2023, mającego na celu wyłonienie podmiotu wdrażającego Program Stypendiów Pomostowych w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. 

1. Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu wdrażającego Program Stypendiów Pomostowych w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. Zadanie realizowane jest w związku z realizacją priorytetu ogłoszonego w „Rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022”, tj. nauka i edukacja – wspieranie organizacji pozarządowych realizujących programy stypendialne.

2. Działania wyłonionego podmiotu muszą być zgodne z założeniami Programu Stypendiów Pomostowych, o których mowa poniżej.

3. Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.

4. Program stypendialny zakłada przyznanie stypendiów na pierwszy rok studiów maturzystom, uczniom liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2022 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

- są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;

- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców na terenie powiatu bytowskiego, (fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem, okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl);

- pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2.107,00 zł brutto wyliczony z czerwca 2022 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;

- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100;

- posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XXI edycji Programu;

5. Kandydaci do stypendium zostaną podzieleni na dwie grupy: kandydatów realizujący studia w zakresie dyscypliny naukowej ekonomia i finanse oraz pozostali kandydaci i będą kwalifikowani oddzielnie, w ramach każdej z tych grup.

6. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie.

7. Projekt powinien przewidywać przydzielenie i wypłatę co najmniej 6 stypendiów (z zastrzeżeniem, że ostateczna decyzja dotycząca przyznania określonej ilości stypendiów zależy od Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi). Stypendium ma być przyznane na okres 10 miesięcy w łącznej wysokości 7.000 zł. Raty wypłacane będą w następującej wysokości: 1200 zł w październiku i listopadzie, 1100 zł w grudniu, 500 zł od stycznia do lipca. Dotacja z powiatu sfinansuje do 9 % wszystkich środków finansowych przeznaczonych na stypendia pomostowe, tj. 3.780,00 zł.

8. Zadaniem podmiotu wdrażającego Program Stypendiów Pomostowych w ramach współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi jest:

- prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych,

- przygotowanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji,

- nabór i ocena formalna wniosków,

- zorganizowanie posiedzenia komisji oceniającej wnioski pod względem merytorycznym wraz z przedstawicielem Starostwa Powiatowego w Bytowie,

- prowadzenie nadzoru administracyjnego,

- zorganizowanie gali wręczenia stypendiów,

- wypłata stypendiów,

- rozliczenie Programu.

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli prowadzą działalność w sferach objętych konkursem.

2. Zlecanie realizacji zadania publicznego ma formę powierzenia zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.

3. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.

4. Oferta winna być zgodna ze wzorem zawartym w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) oraz powinna w szczególności zawierać informacje zawarte w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. Oferta powinna zawierać informacje dotyczące numeru rachunku bankowego oferenta.

6. Syntetyczny opis zadania, oprócz informacji wynikających ze wzoru oferty, powinien określać główny cel zadania.

7. Z dotacji nie mogą być pokrywane wydatki:

- na nabycie lub dzierżawę gruntów, budowę, zakup budynków lub lokali,

- na udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

- poniesione na przygotowanie projektu,

- z tytułu kar, grzywien i opłat,

- na zakup napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych,

- na działalność gospodarczą, polityczną i religijną,

- na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek, zobowiązań finansowych,

- na spłatę odsetek od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności,

- powstałe przed terminem podpisania umowy,

- nieuwzględnione w ofercie,

- na przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu powiatu bytowskiego na podstawie innych przepisów.

8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

9. Dotacja zostanie przekazana na sfinansowanie tylko jednej oferty.

10. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Bytowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Bytowskiego a podmiotem, którego oferta została wybrana.

11. Oferta powinna być skierowana w maksymalnym stopniu do mieszkańców powiatu bytowskiego.

12. Zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.

13. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, jeżeli dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 20 %.

14. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.

15. Do oferty złożonej w wersji elektronicznej należy dołączyć następujące załączniki:

– wyciąg z ewidencji (w przypadku stowarzyszeń i klubów sportowych mających siedzibę poza powiatem bytowskim) lub inny dokument potwierdzający status prawny i umocowanie osób reprezentujących oferenta (nie dotyczy organizacji zarejestrowanych w KRS),

​– kserokopię uchwały potwierdzającej wybór nowych władz (potwierdzający umocowanie osób reprezentujących oferenta), w przypadku gdy w rejestrze KRS informacja ta nie została zaktualizowana

– statut podmiotu lub umowa spółki – w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

– pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji – w przypadku, gdy ofertę podpisały osoby inne niż umocowane w akcie prawnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu.

Oferty:

- które nie zostały złożone w wersji elektronicznej przez system Witkac.pl,

- których poświadczenia nie zostały podpisane bądź zostały podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania oferenta,

- złożone po terminie (decyduje data wpływu poświadczenia do Starostwa),

- niezgodne z obowiązującym wzorem,

- złożone przez podmioty nieuprawnione,

zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Oferty konkursowe należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą serwisu WITKAC, w terminie do 15 lipca 2022 r. (piątek) do godz. 15.30.

Poświadczenia złożenia oferty w wersji papierowej (pobrany ze strony witkac.pl wydruk PDF) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2022 r. (czwartek) do godz. 15:30 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Bytowie (pok. 106 – parter) przy ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2. W przypadku przesłania poświadczenia złożenia oferty pocztą, o terminie złożenia poświadczenia decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Bytowie.

Pliki do pobrania:

uchwaa-ogoszenie.pdf
Format: pdf, 2.97 MB
DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.